უფროსი მასწავლებელი
რეგისტრაციის ვადები: 29.04.2021 – 10.05.2021. გაითვალისწინეთ, რომ ირჩევთ მხოლოდ ერთ მოდულს!

უფროსი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
ბიოლოგია აქტიური სწავლების მიდგომები ბიოლოგიაში 2021-04-29 - 2021-05-10
ბუნებისმეტყველება სწავლის ეფექტური სტრატეგიები ბუნებისმეტყველებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
გეოგრაფია გეოგრაფიული წიგნიერება: ციფრული რესურსების და გეოგრაფიული წყაროების გამოყენება გეოგრაფიის სწავლებისას 2021-04-29 - 2021-05-10
ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლება არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებზე გრამატიკის სწავლების მეთოდიკა ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლებისათვის 2021-04-29 - 2021-05-10
ინკლუზიური განათლება ინკლუზიური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებული უფროსი მასწავლებლებისათვის 2021-04-29 - 2021-05-10
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ვიზუალური პროგრამირება (scratch) 2021-04-29 - 2021-05-10
ისტორია წყაროების გამოყენება ისტორიის სწავლებისას 2021-04-29 - 2021-05-10
მათემატიკა საბაზო-საშუალო საფეხური (VII – XII) საბაზო-საშუალო საფეხურზე მათემატიკის სწავლების აქტუალური საკითხები 2021-04-29 - 2021-05-10
მათემატიკა დაწყებითი საფეხური (I – VI) დაწყებით საფეხურზე მათემატიკის სწავლების აქტუალური საკითხები 2021-04-29 - 2021-05-10
მდგრადი განვითარება განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - სწავლებაში მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვა 2021-04-29 - 2021-05-10
მუსიკა ისტ-ის გამოყენება მუსიკის გაკვეთილზე და პროექტული სწავლება 2021-04-29 - 2021-05-10
ზოგადპროფესიული უნარები თანამედროვე მიდგომები სწავლებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
რუსული ენა მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებში 2021-04-29 - 2021-05-10
რუსული ენა ავთენტური მასალა რუსულის, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილზე 2021-04-29 - 2021-05-10
სამოქალაქო განათლება მშვიდობის სწავლება - სამშვიდობო პროცესები 2021-04-29 - 2021-05-10
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი თანამედროვე მიდგომები ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სწავლებაში (ინკლუზიური განათლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 2021-04-29 - 2021-05-10
ფიზიკა Golabz პროგრამის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
ფრანგული ენა ინტერაქტიური დავალებების (აქტივობების) შექმნა ფრანგული ენის სწავლებისას 2021-04-29 - 2021-05-10
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) ქართული ლიტერატურის სწავლების აქტუალური საკითხები (ქართული ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული სტრატეგიები ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებაში) 2021-04-29 - 2021-05-10
ქიმია ჟანგვა-აღდგენა არაორგანულ ქიმიაში 2021-04-29 - 2021-05-10
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შემოქმედებითობა და პრაქტიკა 2021-04-29 - 2021-05-10