მასწავლებელი
ტრენინგები მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის

ტრენინგი განკუთვნილია პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლებისთვის

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
ბუნებისმეტყველება ზოგადი კურსი ბუნებისმეტყველების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის (I-IV და V –VI კლასი) 2019-05-21 - 2019-06-02
ფიზიკა ზოგადი კურსი ფიზიკაში საბაზო და საშუალო საფეხურების პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ზოგადი კურსი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ბიოლოგია ზოგადი კურსი ბიოლოგიის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
გეოგრაფია ზოგადი კურსი გეოგრაფიის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
მუსიკა ზოგადი კურსი მუსიკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
მათემატიკა (I-VIკლ) ზოგადი კურსი დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის (I-IV და V –VI კლასი) 2019-05-21 - 2019-06-02
მათემატიკა (VII-XIIკლ) ზოგადი კურსი VII-XII კლასების მათემატის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
პროფესიული უნარები სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, შეფასება 2019-05-21 - 2019-06-02
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XIIკლ) ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ქართული ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII) 2019-05-21 - 2019-06-02
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ზოგადი კურსი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
სამოქალაქო განათლება ზოგადი კურსი სამოქალაქო განათლების პრაქტიკოსი ან მაძიებლის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ინგლისური ენა ზოგადი კურსი ინგლისური ენის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ფრანგული ენა ზოგადი კურსი ფრანგული ენის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
რუსული ენა ზოგადი კურსი რუსული ენის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
გერმანული ენა ზოგადი კურსი გერმანული ენის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ქიმია ზოგადი კურსი ქიმიის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლებისთვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ზოგადი კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-05-21 - 2019-06-02
ქართული ენა და ლიტერატურა (I-IV; V-Viკლ) ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის დაწყებითი საფეხურის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-IV და V –VI კლ) 2019-05-21 - 2019-06-02
ისტორია ზოგადი კურსი ისტორის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის 2019-05-21 - 2019-06-02