წამყვანი მასწავლებელი
რეგისტრაციის ვადები: 29.04.2021 – 10.05.2021. გაითვალისწინეთ, რომ ირჩევთ მხოლოდ ერთ მოდულს!

წამყვანი მასწავლებელი

# საგანი მოდული რეგისტრაცის პერიოდი დეტალურად
ბიოლოგია სამეცნიერო პრაქტიკები ბიოლოგიის სწავლებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
ბუნებისმეტყველება კვლევაზე, პრობლემაზე, პროექტზე დაფუძნებული სწავლების გამოყენება ბუნებისმეტყველებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
გეოგრაფია გეოგრაფიული თვალსაჩინოებების გამოყენება გეოგრაფიის სწავლებისას 2021-04-29 - 2021-05-10
ზოგადპროფესიული უნარები როგორ განვავითაროთ მოსწავლეებში პრობლემის შემოქმედებითად გადაჭრის უნარები 2021-04-29 - 2021-05-10
ინკლუზიური განათლება ინკლუზიური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული წამყვანი მასწავლებლებისათვის 2021-04-29 - 2021-05-10
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები პროექტები ვიზუალურ პროგრამირებაში (Scratch) 2021-04-29 - 2021-05-10
ისტორია წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია 2021-04-29 - 2021-05-10
მათემატიკა საბაზო-საშუალო საფეხური (VII – XII კლ) მათემატიკური შინაარსის ინტერაქტიული მასალის შექმნა და გამოყენება მათემატიკის სწავლებისას საბაზო-საშუალო საფეხურზე   2021-04-29 - 2021-05-10
მათემატიკა დაწყებითი საფეხური (I – VIკლ) ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მათემატიკის სწავლების დაწყებით საფეხურზე. 2021-04-29 - 2021-05-10
მდგრადი განვითარება განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - ერთიანი სასკოლო მიდგომა 2021-04-29 - 2021-05-10
მუსიკა მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარება მუსიკის გაკვეთილზე 2021-04-29 - 2021-05-10
ციფრული მოქალაქეობა კიბერბულინგის პრევენცია სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა პრაქტიკის კვლევა 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა საჭიროებათა კვლევა 2021-04-29 - 2021-05-10
რუსული ენა ციფრული რესურსის გამოყენება რუსულის, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილზე 2021-04-29 - 2021-05-10
ფრანგული ენა პროექტებით სწავლება (ზოგადი კურსი) 2021-04-29 - 2021-05-10
სამოქალაქო განათლება ევროპული და გლობალური წიგნიერების საკითხები მოქალაქეობის გაკვეთილებზე 2021-04-29 - 2021-05-10
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) ქართული ლიტერატურის სწავლების აქტუალური საკითხები (ქართული ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში) 2021-04-29 - 2021-05-10
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შემაჯამებელ დავალებათა ტიპებზე მუშაობა. 2021-04-29 - 2021-05-10
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სწავლება მოსწავლეთა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების გათვალისწინებით 2021-04-29 - 2021-05-10
კვლევა მონაცემთა ანალიზი 2021-04-29 - 2021-05-10
ფიზიკა გეოგებრას გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში 2021-04-29 - 2021-05-10
ქიმია კომპიუტერული პროგრამის „ChemSketch“ გამოყენება ქიმიაში 2021-04-29 - 2021-05-10